מילון מונחים ייעוץ עסקי

חסכון במיסיםלנוחיותכם מיליון מונחים זה מסודר לפי סדר ה- א', ב'

אובליגו – סך מערך ההתחייבויות והנכסים של העסק מול הבנק. בעמודת ההתחייבויות ניתן לכלול, בין היתר, התחייבויות באשראי, הלוואות, ערבויות ומסגרות אשראי. בצד הנכסים ניתן למנות יתרות עובר ושב, תיק ניירות, חסכונות, פקדונות, ערך וכו' סכום התשלום בפועל אותו מקבל העובד לאחר כל הניכויים.

אינפלציה – תופעה כלכלית של עליה מתמשכת וקבועה במחירים הגורמת לירידה בערך הכסף.

אמצעי ייצור – כלל הנכסים הפיזיים הנוטלים חלק בתהליכי הייצור לשלביו השונים כגון: ציוד, מכונות וכו'.

אשראי לקוחות – מסגרת אשראי שבית העסק מעמיד לללקוחות שלו, זו הגדרה לתנאי התשלום שבית העסק קבע בעבודה מול לקוחותיו השונים.

אשראי ספקים – אשראי שמעמיד ספק לבית העסק ברכישת שירותים או מוצרים.

ביקוש – מושג יסודי בכלכלה המציין את סכום האמצעים הכספיים שבו מוכנים קוניםלרכוש סחורות או שרותים.

דוח כספי – דוח פורמלי המציג את מצבו הפיננסי השוטף של העסק.

דוח רווח והפסד – דוח המציג את הרווחיות ומבנה ההוצאות של עסק או פרוייקט לתקופה. דוח זה מספק מידע חיוני על הרווח לעסק ולמשקיע בו.

הון חוזר – ההון הנדרש לצורך תפעולו השוטף של העסק, כולל מתן אשראי ללקוחות, בניכוי אשראי המתקבל מספקים לרכישת מלאים.

הון חוזר נטו – ההפרש בין הנכסים השוטפים של הפירמה לבין ההתחיבויות השוטפות שלה.

הוצאה משתנה – הוצאה שהיקפה משתנה בהתאם להיקף הפעילות של העסק. לדוגמה: גידול בהוצאות שילוח בגין צמיחה בכמות ההזמנות.

הוצאות מימון – ריביות עבור הלוואות ומסגרות אשראי, עמלות בנקאיות וחוץ בנקאיות למיניהן.

הוצאה קבועה – הוצאה שהיקפה אינו משתנה כתוצאה משינוי בהיקף הפעילות של העסק. לדוגמה: דמי שכירות, ארנונה, תשלום לרו"ח וכו'.

הוצאות מכירה ושיווק – הוצאות ישירות לפעילות המכירה והשיווק של העסק. לדוגמא: אנשי מכירות, תערוכות, פרסום, קידום מכירות וכו'.

הוצאות הנהלה וכלליות – הוצאות שאינן קשורות ישירות לייצור ההכנסה ולפעילות השיווקית. לדוגמא: כח אדם מינהלי, שכירות, והוצאות שוטפות אחרות.

היצע – מושג יסוד בכלכלה המציין את כמות הסחורות המוצעות למכירה בשוק.

הכנסות – מחזור העסקאות הכולל של העסק במהלך חודש העבודה השוטף לא כולל מע"מ.

הכנסות מימון – הינן הכנסות המשולמות לעסק כריבית, כגון הלוואות שהעמיד לרשות גופים אחרים, או פקדונות נושאי ריבית שהפקיד בבנק או במוסד פיננסי אחר.

הסכם קיבוצי – הסכם עבודה תקופתי שנערך בין נציגי המעסיקים לבין נציגי אירגוני עובדים.

הצמדה – סידור שנועד להתאים את ערכו של נכס פיננסי לשינויים במחירים , בד"כ בגלל אינפלציה.

התחייבויות שוטפות – התחייבויות העסק אשר משתלמות בד"כ בתוך שנה . ההתחייבויות השוטפות כוללות התחייבויות לספקים, לעובדים, קו אשראי בבנק וכו'.

התחייבויות לזמן ארוך – התחייבויות החברה לתקופה ארוכה משנה כגון: הלוואות לזמן ארך, הלוואות בעלים וכו'.

זיכיון – זכות מיוחדת המוענקת מגוף אחד לגוף שני, למכור סחורה או שירות באזור מסוים, בתמורה לתשלום קבוע או לחלק מהרווחים. הגוף המעניק את הזיכיון נקרא "מזכה", והמקבל מכונה "זכיין".

חברה בע"מ (בעירבון מוגבל) – גוף משפטי בו חברים בני אדם או חברות אחרות, שמטרתן, בדרך כלל היא ניהול פעילות עסקית לצורך יצירת רווח. המבנה המשפטי של חברה נועד להפחית את האחריות האישית של החברים בה ולהגן עליהם מפני תוצאות של פעילותה העסקית.

חשבונאות – דיווח, מיון, מדידה, סיכום, פירוש והערכת תוצאות של עסקות פיננסיות בעסק, המשמשים ככלי עסק לניהולו הכלכלי.

יזם – אדם היוזם, מחליט, משקיע ידע וזמן, הנוטל על עצמו סיכון כספי, ויוזם, מקים ומפעיל עסק חדש.

מאזן – דוח חשבונאי המציג את תמונת המצב של חברה והרווח שלה , כולל התייחסות לרכיבי הנכסים, התחייבויות והון הבעלים.

מדד מחירים לצרכן – מדד של השינויים היחסיים במחירים של מדגם סחורות ושרותים. נערך ומתפרסם מדי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מחיר הון – 1. בהשקעות: שיעור התשואה המינימלי הנדרש מתוכנית ההשקעות בעסק. 2. לגבי הלוואה: הריבית האפקטיבית והעמלות בגינה.

מחיר שוק – מחירם של מוצר, נכס או שירות שאותו משלם קונה מרצון . נקבע על ידי כוחות ההיצע והביקוש הפועלים בשוק.

מיצוב המוצר – מיקומו היחסי של המוצר ביחס למתחריו המיצוב נעשה על פי קריטריונים שונים כגון: תועלת, איכות, מחיר, תדמית ועוד.

נזילות – היכולת של עסק לשלם התחייבויות שוטפות מתוך נכסים שוטפים , כגון מזומנים, ניירות ערך סחירים וכו'.

ניכוי במקור – צורת תשלום מס שוטפת, לפיה תשלום המס המוטל על מי שמשלם לנישום סכומים המהווים אצלו הכנסה.

ניכיון המחאות – פירעון מוקדם של המחאות בתמורה לניכוי אחוזים מהשווי של ההמחאה שהבנק מספק ללקוח עסקי מנגד לבטחונות שהוא מעמיד לבנק.

נכסים – סה"כ נכסי החברה , כולל מזונים, חייבים, ציוד, מלאי ונכסים אחרים.

נקודת איזון – נקודת איזון בה ההכנסות מכסות את ההוצאות של העסק, בנקודה זו העסק ללא רווח וללא הפסד.

סולו – מסגרת האשראי הכוללת שהגדיר הבנק ללקוח ללא העמדת בטחונות ישירים, ברוב המקרים מסגרת זו תשמש להלוואות זמניות, קטנות או לאשראי בחשבון העו"ש.

עונתיות – מתכונת פעילות המשתנה בהתאם לתקופות שונות בשנה.

עוסק פטור – – בעל עסק שהיקפי הפעילות העסקית שלו מצומצמים ושמחזור פעילותו השנתי עומד על לא יותר מכ- 67,555 ₪ בשנה. ההבדל העקרי בסטטוס של עוסק פטור הוא שהוא לא גובה מע"מ מלקוחותיו ולא רשאי לנכות מע"מ מהוצאותיו. עוסק פטור חייב בדיווח שנתי בלבד לשלטונות מע"מ. עוסק פטור מוציא ללקוחותיו קבלות בלבד.

עלות המכר – מושג חשבונאי המשקף את עלות הייצור/הרכש של מוצרים שנמכרו, ושההכנסות מהם דווחו בסעיף ההכנסות ממכירה.

עלות ישירה – עלות של חומרי גלם או שירותים, התורמים ישירות לייצור פרטי מסוים ותלויה ישירות בכמות הייצור של הפריט.

עלות מעביד – עלות השכר הכוללת עבור המעביד, כולל שכר ברוטו וניכויי החובה והרשות שהוא מפריש בגין העסקת העובד (ביטוח לאומי, קרנות פנסיה והשתלמות, קופות גמל, הפרשה לפיצויים,דמי מחלה, הבראה, חופשה, גילום הוצאות וכו').

עלות עקיפה – העלוות הנוצרת עקב ייצור של מוצר או שירות מסוים, אך אין אפשרות לשייכה ישירות לאותו מוצר או שרות.

עלות קבועה – עלות שאינה משתנה עם היקף הייצור. עלות זו קיימת בטווח הקצר גם אם היצרן אינו מייצר מאומה.

עלות שולית – התוספת לעלות הייצור כתוצאה מייצור יחידת מוצר נוספת.

עמלות – תשלומים המשולמים לסוכנים, מפיצים ואנשי מכירות בגין ביצוע מכירות. בדרך כלל העמלה נקבעת כאחוז ממחזור המכירות.

עצמאי – בעל עסק שהיקפי הפעילות העסקית שלו מצומצמים ושמחזור פעילותו השנתי עומד על יותר מכ- 67,555 ₪ בשנה. בעל עסק זה מחיבי את לקוחותיו בתוספת מע"מ ומקזז בהוצאותיו את תשלום המע"מ.

פחת – ירידה בערכו של נכס הון קבוע בגלל התבלות, התכלות והתיישנות.

פדיון – סך כל ההכנסה העסקית. ההכנסה נקבעת על פי מכפלת מחיר השוק בכמות הנמכרת.

פילוח שוק – חלוקת שוק מטרה לקבוצות שונות על פי בסיסים שונים . לדוגמה: פילוח גיאוגרפי , פילוח לסוגי לקוחות ועוד.

פלח שוק – קבוצת צרכנים המגיבים בצורה זהה למערך נתון של גירויי שוק.

צו הרחבה – צו ממשלתי המחיל הסכם עבודה קיבוצי גם על מגזרי משק שאינם חתומים עליו.

רווח:

1. בחשבונאות: יתרה חיובית המתקבלת במהלך פעילות כלכלית, מהכנסות לאחר שנוכו מהן ההוצאות שהוצאו ביצירת אותה הכנסה.
2. התמורה הניתנת ליזם בשל סיכונים שהוא נוטל על עצמו.

רווח גולמי – הכנסות העסק, פחות ההוצאות הישירות לייצור אותה ההכנסה (חומרים, שכר עבודה ישירה וכו').

רווח לפני מס – רווח תפעולי פחות הוצאות המימון.

רווח נקי – מושג חשבונאי המשקף את הרווח התקופתי לאחר ניכוי כל ההוצאות, כולל מימון, מיסוי ואחרות.

רווח תפעולי – רווח גולמי, פחות הוצאות מכירה ושיווק והוצאות הנהלה וכלליות, חשוב לדעת כי מדובר ברווח לפני מס.

ריבית – מחיר הכסף לשנה.

שוטף פלוס – מספר ימי האשראי שלפיהם נקבע מועד התשלום. לדוגמה: חשבון חודש אפריל באשראי "שוטף פלוס 45" ישולם ב- 15 ליוני.

שוק – המקום בו נפגשים ההיצע והביקוש של נכסים שונים. על פי מערכת יחסי גומלין בין מוכרים מרצון וקונים מרצון
נקבעים בשוק מחירו של מוצר/שירות והכמות הנסחרת.

שכר ברוטו – שכר הבסיס של העובד, ממנו מנכוים: מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות וכו'.

תזרים מזומנים – תנועת הכספים בעסק. דוח תזרים המזומנים מציג את זרם התקבולים בניכוי זרם התשלומים במועדי ביצועם.

שכר נטו – הסכום שמועבר ישירות לידיו של העובד לאחר הורדת הניכויים.

תזרים מזומנים תפעולי – סכום התנועות הכספיות הנובעות מהיבטים תפעוליים של העסק. התזרים התפעולי מתייחס לזרם התקבולים ממכירות בניכוי זרם התשלומים לספקים וזכאים אחרים בגין פעילויות תפעוליות.

תזרים מזומנים נקי – סיכום כל התנועות הכספיות כולל תנועות מימון, השקעות בעלים, תשלום דיווידנד וכו'.
מושג יסוד בכלכלה המציין את כמות הסחורות המוצעות למכירה בשוק.

תמלוגים – תשלומים או תקבולים הניתנים או מתקבלים מגורם חוץ לעסק בגין הסכמים עסקיים, כדוגמת תמלוגים לבעל רעיון, תמלוגים בגין רכש ידע וכו'.

תקבולים – זרם ההכנסות הכספיות במזומן שהתקבלו במהלך תקופה מוגדרת מלקוחות וחייבים.

תשלומים – זרם התשלומים הכספיים ששולמו במזומן לספקים, עובדים וכו'.

תשואה – הכנסה שמקבל משקיע בפועל על השקעה בנכס מסויים. נמדדת בדרך כלל באחוזים לשנה.

תשומה – שם כולל לכל גורם הנדרש לשם ייצור, כגון: חומר-גלם, עבודה, ציוד וכל גורם אחר אשר תורם לקבלת תפוקה.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
הצטרפו עכשיו להצלחה

חברת Success ייעוץ עסקי המובילה בישראל והצוות המנצח שלנו דואגים למכירות, לשיווק, גיוס העובדים, הכשרה, פיננסים, ארגון, לידים וכל מה שצריך כדי להגדיל עסקים בצורה יוצאת דופן. 

די להיות היחיד שדואג לעסק שלך?

בחנו בחינם את העסק Online

באותו העניין

באים לפה הרבה?
השאירו פרטים עכשיו וקבלו פגישת ייעוץ מקצועית ללא עלות